Tất cả
xd win r11 ct ltn vv
Hành tinh: Xayda
Server: Server 1
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
700,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
900,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
800,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 7
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
1,150,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
600,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
1,000,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
570,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 3
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
650,000đ
X2 ltn vv thỏ vv glt 4s 20% hp max...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
700,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
1,000,000đ
ngon
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
650,000đ
Hành tinh: Namec
Server: Server 7
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
2,800,000đ
Xd sv7 ngon hơn + rẻ hơn gái nghành
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
Sơ Sinh Có Đệ Tử:
Bông Tai:
750,000đ
Hành tinh: Namec
Server: Server 4
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
650,000đ
Hành tinh: Namec
Server: Server 1
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
600,000đ
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
600,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 4
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
700,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
550,000đ
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 6
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
900,000đ
Hành tinh: Namec
Server: Server 8
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
Bông Tai:
670,000đ