Tất cả
Server: Server 7
300,000đ
Server: Server 8
30,000đ
Server: Server 6
350,000đ
Server: Server 6
900,000đ
Server: Server 7
300,000đ
Server: Server 7
300,000đ
Găng thần nm tấn công cao , 15% sđ...
Server: Server 7
760,000đ
Sét HP 75%
Server: Server 9
300,000đ
Server: Server 1
70,000đ
Server: Server 1
200,000đ
Server: Server 1
90,000đ
Server: Server 2
40,000đ
Server: Server 2
50,000đ
Server: Server 3
100,000đ
Server: Server 3
200,000đ
Server: Server 3
50,000đ
Server: Server 3
200,000đ
Server: Server 3
200,000đ
Server: Server 3
100,000đ
Server: Server 3
50,000đ